Algemene voorwaarden – ServicedApartments.nl

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen voor reserveringsservices

 1. Begripsomschrijving

In deze AlgemeneVoorwaarden hebben de navolgende begrippen (zowel in enkelvoud als meervoud) de volgende betekenis:

a.Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SA.nl;

b.Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie SA.nl een Overeenkomst aangaat betrekking hebbende op één of meer Serviced Apartments, dan wel aan wie SA.nl een aanbieding doet met betrekking tot Serviced Apartments;

c.Overeenkomst: de overeenkomst tussen SA.nl en Klant met betrekking tot één of meer Serviced Apartments bestaande uit de booking confirmation, de registratiekaart en deze algemene voorwaarden;

d.Partner(s): verbonden aanbieders van Serviced Apartments met wie SA.nl een overeenkomst heeft gesloten uit hoofde waarvan SA.nl is gerechtigd tot (onder)verhuur van Serviced Apartments aan Klanten;

e.SA.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ServicedApartments.nl B.V., gevestigd te (1082 MC) Amsterdam aan de Claude Debussylaan 237;

f.Serviced Apartments: een gemeubileerde, geservicede woonunit voor een tijdelijk verblijf van naar zijn aard korte duur.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door (tussenkomst van) SA.nl worden gedaan, op iedere reservering en op iedere Overeenkomst.

2.2SA.nl wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand. SA.nl is uitsluitend bereid om te contracteren onder toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

2.3Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 

 1. Reikwijdte van de service

3.1SA.nl is, in samenwerking met haar geaffilieerde Partners, een bedrijf wat Serviced Apartments aanbiedt en helpt om Klanten via verschillende kanalen (o.a. website, email, telefoon) reserveringen voor Serviced Apartments te kunnen maken.

3.2 onder andere via de website van SA.nl kunnen geaffilieerde Partners adverteren om hun Serviced Apartment voor reservering aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken.

3.3Zodra SA.nl een reservering van de Klant bevestigt met betrekking tot een Serviced Apartment ontstaat een (contractueel bindende) relatie  tussen de Klant en de desbetreffende Partner. SA.nl zal vanaf het moment dat de reservering is bevestigd als contact- en/of tussenpersoon fungeren tussen de Klant en de geselecteerde Partner.

3.4SA.nl zendt de Klant een boekingsbevestiging samen met de factuur; en SA.nl stuurt de gegevens van de boeking naar de Partner van het betreffende Serviced Apartment zodat de (persoonlijke) check in (afspraak) gepland kan worden. Deze check in zal plaatsvinden bij het geboekte Serviced Apartment of een andere vooraf overeengekomen plek, en zal verzorgd worden door de betreffende geselecteerde Partner van het Serviced Apartment welke de Klant heeft geboekt.

3.5Gedurende het verblijf van de Klant althans de gebruiker zal SA.nl, ongeacht bij welke geselecteerde Partner wordt verbleven, blijven fungeren als contactpersoon op het gebied van alle reservering gerelateerde vragen (zoals verlengingen, annuleringen etc.). Alle vragen of opmerkingen kunnen online, schriftelijk of per telefoon aan SA.nl gemeld worden. Zijn er vragen over de Serviced Apartments (bijvoorbeeld facilitaire zaken) dan kunnen deze direct met desbetreffende Partner opgepakt worden.

 

 1. Prijzen & overeenkomsten

4.1 Alle tarieven op de website van SA.nl gelden per Serviced Apartment per nacht en worden getoond exclusief btw en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend. SA.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.

4.2De reserveringsservice(s) van SA.nl is voor de Klant gratis tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. SA.nl zal de Klant geen kosten in rekening brengen voor haar service of extra (reserverings)toeslagen aan de (dag)prijs toevoegen. De Partner betaalt SA.nl een vergoeding voor haar dienstverlening.”

4.3SA.nl zal van iedere boeking een boekingsbevestiging maken waarin o.a. de het gehuurde, huurperiode en prijs worden benoemd. In de boekingsbevestiging wordt de Klant op de hoogte gesteld van de dan geldende prijs. Deze boekingsbevestiging is bindend. Eventuele of beweerde onjuistheden op de boekingsbevestiging dienen altijd schriftelijk of per email kenbaar gemaakt te worden aan SA.nl, uiterlijk tien (10) dagen na datum van de boekingsbevestiging en vóór aanvang van het verblijf.

 

 1. Annuleringen, no shows en tussentijdse wijzigingen

5.1Door het maken van een reservering met de Partner gaat de Klant akkoord met de relevante annulerings- en no show voorwaarden van de Partner, en alle aanvullende voorwaarden van de Partner die van toepassing kunnen zijn op de reservering van de Klant of het verblijf van de Klant dan wel de door de Klant vooraf aangewezen derde(n), waaronder het Huishoudelijk Reglement. De annulerings- en no show voorwaarden van de Partner zijn beschikbaar tijdens het reserveringsproces. De Klant dient er rekening mee te houden dat voor het wijzigen of annuleren van de reservering kosten in rekening gebracht kunnen worden door de Partner in overeenstemming met de annulerings- en no show voorwaarden van de Partner. SA.nl raadt de klant aan om de annulerings- en no show voorwaarden van de Partner zorgvuldig te lezen voordat de Klant de reservering gaat maken.

 

 1. Website en Communicatie

6.1Aan het gebruik van de website van SA.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Door naar de website van SA.nl  te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat deze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan.

6.2Het is nadrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SA.nl verveelvoudigen of (her) publicatie van (een deel van) de website van www.servicedapartments.nlof de daarop vermelde informatie over te nemen.

6.3SA.nl doet haar uiterste best om de informatie die zij op de website verspreidt volledig en actueel aan te bieden. De informatie die SA.nl vrijgeeft bij het verstrekken van haar diensten op ServicedApartments.nl is gebaseerd op de informatie die de Partners aan SA.nl verschaffen.

6.4 Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben ter zake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

6.5Met het afronden van een reservering stemt de Klant ermee in dat de Klant een e-mail en/of SMS toegezonden krijgt kort voor de aankomstdatum, met informatie over de reservering. De Klant geeft SA.nl toestemming om de contactgegevens aan haar partners te verstrekken.

6.6Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en de Klant aangeboden door SA.nl en worden alleen aangeboden voor desbetreffende persoonlijke, commerciële gebruik van de Klant, op onderstaande voorwaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1SA.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant, gebruiker, bewoner en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van SA.nl of door SA.nl ingeschakelde derden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor directe en/of indirecte (gevolg)schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen.

7.2SA.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het Serviced Apartment zijn meegebracht door de Klant, gebruiker, bewoner en/of derden. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van SA.nl of door SA.nl ingeschakelde derden.

7.3SA.nl is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan SA.nl houder, (erf)pachter, huurder, gebruiker dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van SA.nl staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van SA.nl of wanneer SA.nl het gebrek kende bij aangaan van de Overeenkomst.

7.4Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zal SA.nl uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van SA.nl in haar verplichtingen met betrekking tot de geboden diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van de boeking zoals uiteengezet in de boekingsbevestiging (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

7.5De Klant, gebruiker, bewoner en/of derden die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SA.nl en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels of gebruikersvoorschriften is inbegrepen, begaan door de Klant, gebruiker, bewoner of diegenen die hem vergezellen (daaronder niet inbegrepen: door SA.nl ingeschakelde derden), alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

7.6Indien er onmiddellijke schade dreigt of ontstane schade zich dreigt uit te breiden, waaronder schade of dreigende schade aan leidingen, kabels, buizen, afvoeren, rioleringen, installaties en apparatuur,  dient De Klant dit terstond bij SA.nl te melden en is De Klant verplicht om onverwijld passende maatregelen te nemen ter voorkomingen beperking van (verdere) schade in of aan het Serviced Apartment. Dit geldt in het bijzonder wanneer er schade ten gevolge van enige weersgesteldheid is of dreigt te ontstaan. Wanneer het Serviced Apartment deel uitmaakt van een verzamelgebouw of een complex van woningen, gelden deze verplichtingen eveneens ten aanzien van het totale gebouw of complex, meer in het bijzonder ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten. Rechtstreeks optreden van de Klant is in deze gevallen alleen dan vereist, wanneer zulks redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

8.1De software die benodigd is voor de diensten van SA.nl, beschikbaar op, of gebruikt wordt door de website van SA.nl en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op de website is, tenzij anders vermeld, het eigendom van SA.nl, de leveranciers en de providers.

8.2SA.nl behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en de Klant heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of het merk van SA.nl anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat de Klant (geheel of gedeeltelijk) de (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst de Klant toe, draagt de Klant over en stelt de Klant hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan SA.nl. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SA.nl (waaronder auteursrechten en databankrechten).

 

 1. Privacy en cookies

9.1SA.nl verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant en indien van toepassing de door de Klant aangewezen gebruiker als gevolg van haar dienstverlening. SA.nl respecteert de privacy van de Klant en de door de Klant aangewezen gebruiker. Meer hierover is vermeld in de Privacyvoorwaarden en cookiesbeleid van SA.nl.

 

 1. Over ServicedApartment.nl B.V.

10.1Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63746751. Het BTW-nummer is NL855382272b01.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SA.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2De rechter in de vestigingsplaats van SA.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SA.nl BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12 Algemeen

12.1De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden zijn in het Engels vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaling hiervan geldt de Nederlandse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. De Klant kan aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Nederlandse en Engelse versie van de voorwaarden is beschikbaar op onze website.

12.2Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert

12.3Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer [63746751]. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SA.nl.

 

Hoofdstuk II. Aanvullende bepalingen voor verhuur

 

 1. Toepasselijkheid aanvullende bepalingen

13.1In aanvulling op art.1 tot en met 12 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing opalle diensten en aanbiedingen die door (tussenkomst van) SA.nl worden gedaan, op iedere reservering en op iedere Overeenkomst in de situatie dat SA.nl zelf als verhuurder optreedt van het Serviced Apartment.

13.2Naast deze aanvullende bepalingen voor verhuur zijn de algemene bepalingen voor reserveringsdiensten van SA.nl op vorenbedoelde reserveringen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende bepalingen of anderszins uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

 1. Reikwijdte van de service

14.1In de situatie dat SA.nl zelf als verhuurder optreedt van het Serviced Apartmentontstaat zodra SA.nl een reservering van de Klant bevestigt met betrekking tot een Serviced Apartment een (contractueel bindende) relatie tussen de Klant en SA.nl.

14.2SA.nl zendt de Klant een boekingsbevestiging samen met de factuur. SA.nl plant in overleg met de Klant een (persoonlijke) check in (afspraak). Deze check in zal plaatsvinden bij het geboekte Serviced Apartment of een andere vooraf overeengekomen plek.

14.3Gedurende het verblijf van de Klant althans de gebruiker zal SA.nl, ongeacht bij welke geselecteerde Partner wordt verbleven, blijven fungeren als contactpersoon op het gebied van alle reservering gerelateerde vragen (zoals verlengingen, annuleringen etc.). Alle vragen of opmerkingen kunnen online, schriftelijk of per telefoon aan SA.nl gemeld worden. Zijn er vragen over de Serviced Apartments (bijvoorbeeld facilitaire zaken) dan kunnen deze direct met desbetreffende Partner opgepakt worden

 

15.Prijzen & overeenkomsten

15.1Bij de huurprijs van ieder Serviced Apartment is inbegrepen:

 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie van het land van bestemming;
 • Reserveringskosten
 • Gas en elektriciteit;
 • Watergebruik;
 • aanvullend overeengekomen service
 • aanvullende heffingen

15.2Alle door SA.nl gedane aanbiedingen en offertes terzake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘op basis van beschikbaarheid’. Doet SA.nl binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

15.3Aan offertes en aanbiedingen zonder vooraf bepaalde, schriftelijke aanvaardingstermijn kan op generlei wijze enig recht worden ontleend.

15.4SA.nl kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren.

15.5Overeenkomsten aangegaan door tussenpersonen (bedrijven, organisaties, relocators, makelaars, e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

15.6 SA.nl is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe dan ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een samengestelde offerte voor meerdere Serviced Apartments verplicht SA.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Waarborg, betaling en incasso

16.1Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, maar uiterlijk op de ingangsdatum van de Overeenkomst of aangeboden dienst, op een door SA.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SA.nl aangegeven. SA.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.

16.2Alle facturen, inclusief, maar niet beperkt tot facturen terzake annuleringen, no-show, of schade aan het Serviced Apartment, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

16.3Indien en voor zover tijdige betaling achterblijft, is de Klant in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de Klant in verzuim is dient hij aan SA.nl alle inningskosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

16.4Indien tijdige (tussentijdse) betaling door de Klant achterwege blijft, is SA.nl gerechtigd om de Overeenkomst of aangeboden dienst onmiddellijk (voortijdig) te beëindigen zonder het recht op compensatie of restitutie.

16.5  SA.nl kan te allen tijde van de Klant verlangen een waarborgsom of garantie via credit card autorisatie te deponeren ter hoogte van maximaal twee maanden van de overeengekomen huursom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ontvangen waarborg-sommen of credit card garanties worden deugdelijk geadministreerd. Er wordt geen rente of interest verrekend over het uitstaande bedrag van de waarborgsom.

16.6SA.nl mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de Klant uit welke hoofde ook verschuldigd is. Het overschot dient uiterlijk 2 maanden na weder oplevering van het Serviced Apartment aan de Klant terug betaald te worden.

 

 1. Verlengingen, annuleringen, no shows en tussentijdse opzeggingen

17.1Annuleringen van bevestigde aan te bieden diensten dienen minimaal zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van het gehuurde of aangeboden dienst te geschiedenom annuleringskosten te voorkomen. De annuleringskosten voor verblijven korter dan één (1) maand en welke geannuleerd zijn minder dan zeven (7) dagen voor ingangsdatum bedragen één (1) week huur. De annuleringskosten voor periodes vanaf één (1) maand en welke geannuleerd zijn minder dan zeven (7) dagen voor ingangsdatum bedragen maximaal één (1) maand huur. SA.nl zal zich inspannen om het geannuleerde opnieuw te verhuren, waarmee de annuleringskosten voor opdrachtgever mogelijk gereduceerd kunnen worden.

17.2In geval van een no-show zal huurder minimaal de gehele huurperiode verplicht zijn te betalen met een maximum van één (1) maand huur. Tenzij anders is overeengekomen is SA.nl gerechtigd de overeenkomst of aangeboden dienst als vervallen te beschouwen bij het niet verschijnen of in gebruik name van het gehuurde op de eerste dag, onverminderd het bepaalde in dit artikel.

17.3Indien er zonder vooraf afgesproken reden een huurperiode door opdrachtgever ingekort wordt zal SA.nl gerechtigd zijn om de gehele resterende (huur)periode door te belasten aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

17.4Verlengingen of opties tot verlengingen van een eerder overeengekomen (huur)periode dienen schriftelijk of per email te worden aangevraagd. Verlengingen zijn alleen geldig indien zij door SA.nl schriftelijk of per email zijn bevestigd. Verlengingen geschieden op basis van beschikbaarheid. In sommige gevallen kunnen afwijkende afspraken gelden. Opdrachtgever is zich hier bewust van en gaat akkoord met het feit dat geen enkel recht ontleend kan worden aan een aangevraagde verlenging. Verlengingen of opties tot verleningen dienen uiterlijk veertien (14) dagen voor de reeds overeengekomen check out datum te worden bevestigd. Gebeurt dit niet dan heeft SA.nl het recht om de verlenging zonder tegenbericht te annuleren.

17.5 Opties op een (nieuwe) reservering zullen maximaal zeven (7) dagen blijven staan en zullen daarna zonder tegenbericht automatisch worden verwijderd, tenzij schriftelijk bevestigd en omgezet in een definitieve reservering.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden

18.1Het Serviced Apartment zoals beschreven in de boekingsbevestiging is uitsluitend te gebruiken voor de bepaalde, overeengekomen (korte) periode. Indien de Klant althans de vooraf door de Klant aangewezen gebruiker het Serviced Apartment als (tijdelijk) hoofdverblijf gebruikt of gaat gebruiken, waardoor geen sprake meer is van met omzetbelasting belaste verhuur, is de Klant met ingang van de datum waarop de BTW-belaste verhuur eindigt, naast de huurprijs in plaats van de omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan SA.nl verschuldigd waardoor deze volledig gecompenseerd wordt voor de niet langer aftrekbare omzetbelasting over de investeringen en exploitatiekosten en alle overige schade die SA.nl ten gevolge hiervan mocht lijden.

18.2De Klant dient het Serviced Apartment – gedurende de gehele duur – daadwerkelijk, behoorlijk te (laten) gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de aangegeven bestemming en met inachtneming van bestaande beperkte rechten en de van overheidswege, brandweer en de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen ten aanzien van het gebruik van het Serviced Apartment. De klant althans de gebruiker zal zich gedragen naar de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens SA.nl gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het Serviced Apartment en van de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het Serviced Apartment deel uitmaakt. Indien het gebouw of complex waarvan het Serviced Apartment deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is de Klant althans de gebruiker verplicht de uit de splitsingsakte, statuten of reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen.

18.3De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SA.nl niet bevoegd het Serviced Apartment of geheel of gedeeltelijk in gebruik aan derden af te staan behoudens de bij de reservering door de Klant genoemde gebruiker. Een door of vanwege SA.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.

18.4Het is de Klant niet toegestaan:

– in of bij het Serviced Apartment dieren te houden die overlast te veroorzaken;

– verbrandingsgassen op andere wijze dan via aanwezige rookkanalen af te voeren of daarvoor ontluchtingskanalen te gebruiken;

– hennep of soortgelijke gewassen in het Serviced Apartment te telen, verdovende middelen te hebben en/of daarin handel te drijven vanuit het  Serviced Apartment of enige andere activiteit te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit de ontbinding van de Overeenkomst op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt.

18.5De Klant althans de gebruiker zal omwonenden geen hinder of last bezorgen en er voor zorgdragen dat de bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden alsmede zijn of hun bezoekers dit evenmin doen.

18.6De Klant althans de gebruiker zal zich aldus gedragen en het Serviced Apartment gebruiken en onderhouden zoals het een goed gebruiker betaamt.

18.7Teneinde het verblijf in het Serviced Apartment voor een ieder zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dient de gebruiker zich te houden aan de voor het Serviced Apartment vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kan de Klant althans de gebruiker bij de check in opvragen bij de Partner. Indien de Klant dat wenst dan kan het Huishoudelijk Reglement, op verzoek, kosteloos onverwijld aan de Klant worden toegezonden. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering uit het Serviced Apartment tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

18.8Deze Overeenkomst is een huurovereenkomst die naar zijn aard slechts van korte duuris in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW. Klant is er uitdrukkelijk mee bekend dat hem geenberoep toe komt op de wettelijke huurbeschermingsbepalingen.

18.9De aangegane overeenkomst met SA.nl eindigt van rechtswege op de overeengekomen en in de Overeenkomst afgesproken datum, zonder dat daarvoor een voorafgaande opzegging vereist is.

18.10De Klant is, na ondertekening van een dergelijke Overeenkomst of (schriftelijke) boekingsbevestiging van een door SA.nl aangeboden dienst, zich er vanbewust en gaat daarmee automatisch akkoord met het feit dat het Serviced Apartment op de overeengekomen datum in zelfde staat als waarin het bij aanvang aangetroffen werd moet opleveren en/of retourneren. De staat van het Serviced Apartment bij aanvang van de Overeenkomst wordt vastgelegd in een te dateren en door beide partijen op te maken inspectierapport. Mocht er bij aanvang sprake zijn van een gebrek dan wordt dit in het inspectierapport vermeld.

18.11Bij het einde van de Overeenkomst zal De Klant het Serviced Apartment aan SA.nl althans een door SA.nl aangewezen derde opleveren in de staat die bij de aanvang van de Overeenkomst is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Verder wordt het Serviced Apartment opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle sleutels aan SA.nl althans een door SA.nl aangewezen derde.”

18.12Over de tijd die met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is gemoeid, teneinde het Serviced Apartment in de juiste staat te brengen, gerekend vanaf de datum van het einde van de Overeenkomst, is de Klant aan SA.nl een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten, onverminderd de aanspraken van SA.nl op vergoeding van verdere schade en kosten.

18.13Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van SA.nl de inrichting of de gedaante van het Serviced Apartment te veranderen of daaraan iets toe te voegen. Onder veranderingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in vloeren, plafonds of gevels. Dit mede gezien op het tijdelijke gebruik/karakter van het Serviced Apartment.

18.14De Klant is ingevolge de wet en deze Overeenkomst verplicht tot het verrichten van kleine herstellingen aan, op of in het gehuurde en SA.nl is verplicht op verlangen van Opdrachtgever de overige gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen.

18.15Indien een van de partijen zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enig schadevergoeding of schadeloosstelling. Daarbij verplicht De Klant zich automatisch om het Serviced Apartment met onmiddellijke ingang terug op te leveren, te retourneren en te ontruimen. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van een van de partijen, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor partijen niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere partij vrij om de Overeenkomst of aangeboden dienst met directe ingang op te zeggen, te beëindigen of te annuleren, zonder dat daarvoor enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling ontstaat.

18.16De Klant is verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten (heffingen, toeslagen etc) die kunnen voortvloeien uit een inschrijving door de Klant bij de Gemeentelijke Basis Administratie op het adres van het gehuurde.

 1. Overmacht

19.1 Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan de SA.nl kan worden toegerekend, omdat de oorzaak ervan buiten de feitelijke macht van SA.nl ligt, waaronder met name moet worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, internetstoringen, overstromingen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in binnenland en/of buitenland ten gevolge waarvan de naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SA.nl verlangd kan worden.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

Cookies Consent

To continue to the site, your consent to the following is required by applicable privacy law, including the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). We and our partners use technology such as cookies on the site to personalize content, provide social media features, track your preferences, analyze traffic, and support and improve the site. Click "Accept All" to consent to the use of this technology.

Privacy policy | Close
Settings